Arvon mekin ansaitsemme

Kirjoituksia

Pysähdyn aina silloin tällöin miettimään millainen on oma arvomaailmani.
Miten kuljetan itselleni tärkeitä arvoja mukanani työssä ja vapaa-ajalla.

Työssäni nuorten ja perheiden parissa keskustellaan paljon arvoista. Minkälaisia ratkaisuja nuori
tekee jatko-opintojen suhteen, kotoa muuttamisen suhteen ja miten vanhemmat ottavat vastaan
nuoren ensimmäiset askeleet kohti itsenäistä nuoren aikuisen elämää. Millaiset perhearvot taustalla
vaikuttavat. Yhteinen arvomaailma auttaa selviytymään elämän pienistä vastoinkäymisistä ja tuo
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja turvaa. Joskus perheen arvomaailmaa ei ole puhuttu auki ja
perheenjäsenillä saattaa olla toistensa arvoista eri käsitys. Epämääräinen pahanolon tunne saattaakin
kertoa siitä, että ei elä arvojensa mukaista elämää vaan pyrkii elämään jonkun toisen ihmisen
arvojen (usein kuviteltujen) mukaan. Kun arvomaailmoja avaa saattaakin huomata, että
arvomaailmat kohtaavat, vain tapa kulkea on ollut erilainen.

Kansalliset arvot nousevat Suomen perustuslaista kuten yhdenvertaisuus. ”Ketään ei saa ilman
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Tällä hetkellä käydään keskustelua yhdenvertaisuudesta liittyen tulevaan SOTE-uudistukseen. Arvot ovat osa tätä keskustelua ja eri ihmisten arvomaailmat ovat nähtävissä keskustelun tasossa. Toinen tällä hetkellä Suomessa puhututtava arvo on työarvo, mikä sekin nousee perustuslaista.

”Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai
elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.
Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta
työllistävään koulutukseen säädetään lailla. Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä”.

Julkisen sektorin matalapalkka-alan työntekijöiltä vietiin juuri osa lomarahoista sekä teetätettiin ilmaista
työtä 30min/vko. Se ei juuri kerro työn arvostamisesta tämän päivän suomessa. Vaikuttaa siltä, että mitä ylemmälle vaikuttamisen tasolle mennään, sitä enemmän arvot muuttuvat yksilö- ja minäkeskeisiksi.

Jaana Silander