Aluevaaliohjelmamme 2022

Etusivu

Lohjan Demarit ry

ALUEVAALIT– MISTÄ ON KYSE ?

23.1.2022 valitaan Suomen ensimmäiset hyvinvointialueiden aluevaltuustot. Aluevaltuustot päättävät
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Ensimmäiset
valtuustot myös suunnittelevat alueen toimintamallit ja vastaavat sote-palveluidensa saatavuudesta kaikille
tasapuolisesti. Valtuustot ovat myös sote-ammattilaisten työnantajia.


Me sosialidemokraatit toimimme arvot edellä ihmislähtöisesti:
– Lohjalaisten ja yli kuntarajojen toteutuva hyvinvointi erilaisissa elämäntilanteissa
– Monipuolisia ja tasapuolisia palveluita sosiaali- ja terveydenhuollossa
– Palo- ja pelastustoimen tasapuolisia ja laadukkaita palveluja
– Palvelut ja hoitolupaus edellyttävät osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä
– Lohjan sairaalan monialainen toiminta turvataan
– Alueen kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset varmistetaan
– Paikallinen uusi Pentinkulma rakennetaan Ikäihmisten ja vammaisten tarpeisiin

Sosiaali- ja terveyspalveluita yhtenäistetään ja prosesseja kehitetään

Tavoitteenamme ovat saumattomat, oikea-aikaiset, helposti saavutettavat ja riittävät sosiaali- ja
terveyspalvelut. Palveluista tiedottamisen on oltava selkeää ja ymmärrettävää. Palvelujen saavuttaminen
edellyttää myös paikallisten ja alueellisten liikennejärjestelyjen kehittämistä.

SDP:n pitkään tavoittelema hoitajamitoitus on tärkeä askel kohti laadukkaampia vanhuspalveluita. On myös
varmistettava kotihoitopalvelut, ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävien palveluiden riittävyys sekä
omaishoitajien jaksaminen. Ikääntyvällä väestöllä on selkeästi kasvava palvelutarve. On myös tärkeää
huolehtia työikäisen väestön terveydestä.

Lohjan Demareiden tavoitteina ja huomion kohteina ovat myös perhekeskusten, nuorten mielenterveys- ja
oppilashuollon sekä lastensuojelupalveluiden riittävyys ja yhteistyö. Kaikkien hyvinvointipalveluiden tulee
olla hoitotakuun piirissä.

Peruspalvelut pyritään tuottamaan mahdollisimman laajamittaisesti ja laadukkaasti omana
palvelutuotantona omalla alueella. Järjestöjen ja yritysten tuottamat ostopalvelut täydentävät näitä
palveluja. Lohjalaiset hoidetaan Lohjalla. Meidän on yhdessä huolehdittava, että Länsi-Uudenmaan
hyvinvointialue on vetovoimainen työnantaja myös tulevaisuudessa.

Tuodaan sähköiset palvelut osaksi arkea

Kiinnitämme erityistä huomiota kuntalaisten yhdenvertaisuuteen koskien sähköisten palveluiden
saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Sähköisiä palveluja kehittämällä saadaan monipuolisia mahdollisuuksia
toteuttaa toimintaa asiakaslähtöisesti. Sähköiset palvelut mahdollistavat myös moniammatillisen
yhteistyön. Huolehdimme yhdessä kolmannen sektorin kanssa sähköisten palveluiden käyttöopastuksesta.

Yhteistyöllä saadaan tuloksia

Pidämme huolta Lohjasta ja alueesta yhdessä. Sitoudumme päätöksenteossa toimimaan yhteistyössä yli
kunta- ja ryhmärajojen. Avoin keskustelu ja mielipiteenvaihto antavat hyvän pohjan parhaiden mahdollisten
päätösten tekemiseen.

Hyvinvoivan Länsi-Uusimaan toiminnan lähtökohta on asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen osallisuus. Tähän
kuuluu järjestöjen ja asukkaiden kuuleminen, kumppanuus, erilaiset asukasraadit sekä esimerkiksi vanhusja vammaisneuvostot. Raatien tai neuvostojen toiminnan ei tule olla ainoastaan näennäisdemokratiaa, vaan
niitä on aidosti kuultava ja kuunneltava.


ÄÄNESTÄ DEMARIA – DEMARIN SYDÄN ON VASEMMALLA
Ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022, vaalipäivä 23.1.2022