Kuntavaaliohjelmamme 2021

Etusivu

Lohjan Demarit ry, kuntavaalitavoitteet 2021

PIDETÄÄN HUOLTA LOHJASTA. LOHJA PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ.

Kehitämme Lohjaa sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla sosialidemokraattisen arvomaailman pohjalta. Lohjalla kuntalaisten ja yhteisöjen arjen tulee olla sujuvaa. Suhtaudumme avoimin mielin tulevaan ja hyödynnämme uusia toimintatapoja. Politiikassa on kyse arvoista ja vastuusta hoitaa yhteisiä asioita.

Edistämme seuraavia asioita:

  • Lohjalaisten hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa
  • Kestävää kasvua ja kehitystä
  • Sujuvaa liikkumista ja kansalaisjärjestötoimintaa

Panostetaan sosiaali- ja terveyspalveluihin ja vahvistetaan hyvinvointia
Tavoitteenamme ovat saumattomat, oikea-aikaiset, helposti saavutettavat ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluista tiedottamisen on oltava selkeää ja ymmärrettävää. Kaupungilla on jatkossakin keskeinen tehtävä ennakoivassa hyvinvointityössä, vaikka sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille.  Omaishoitajat tekevät merkittävää työtä yhteiskuntamme hyväksi ja siksi omaishoitajien työtä on tuettava nykyistä paremmin.  SDP:n pitkään tavoittelema hoitajamitoitus on tärkeä askel kohti laadukkaampia vanhuspalveluita. Seuraavaksi on varmistettava kotihoidon ja ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävien palveluiden riittävyys. Panostukset kuntoutukseen ja kotiin tuotaviin palveluihin parantavat elämänlaatua ja luovat turvaa myös läheisille.

Uusi Pentinkulma on tärkein paikallinen ikäihmisten ja vammaisten tarpeisiin perustuva investointihanke. Peruspalvelut pyritään tuottamaan mahdollisimman laajamittaisesti ja laadukkaasti omana palvelutuotantona. Järjestöjen ja yritysten tuottamat ostopalvelut täydentävät näitä palveluja.  Meidän on yhdessä huolehdittava, että Lohjan kaupunki on vetovoimainen työnantaja myös tulevaisuudessa.

Ylläpidetään hyvät liikunta- ja kulttuuripalvelut
Liikunta- ja kulttuuripalvelut edistävät ihmisten hyvinvointia. Arvostamme liikuntamyönteistä elämäntapaa, joten haluamme lisätä harrastusmahdollisuuksia kehittämällä matalan kynnyksen maksuttomia liikuntapaikkoja.  Haluamme kehittää koko Lohjan aluetta Järvikaupunki –teeman mukaisesti. Kannatamme uuden uimahallihankkeen toteuttamista. Tavoitteemme on, että alle 18-vuotiaiden harrastus- ja kilpailutoiminta vapautetaan tilavuokrista tulevaisuudessa.

Paikalliset kulttuuripalvelut kannustavat osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Ne työllistävät ja lisäävät alueen elinvoimaa ja tunnettavuutta. Haluamme edistää ja tukea erilaisten harraste-, kansalais- ja eläkeläis-järjestöjen toimintaa yhdenvertaisesti. Kirjastot ovat tiedon ja kulttuurin keskuksia, näiden palveluiden tulee olla helposti saatavilla. Puolustamme edelleen kirjastojen maksuttomuutta.

Edistämme monipuolista ja laadukasta koulutusta sekä oppimista
Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Pidämme varhaiskasvatuksen maksut alhaalla ja ryhmäkoot pieninä. Tavoitteenamme on, että kouluissa on turvallinen ja oppimiseen kannustava ilmapiiri, jossa jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen sekä oppilashuolto on turvattu. Kiusaamisen ehkäisyn ja oikea-aikaisen puuttumisen on oltava keskeisellä sijalla koulujen toiminnassa.  Mahdollistamme lasten harrastusmahdollisuuksia mm. toteuttamalla harrastekerhoja heti koulupäivän päätteeksi.

Pandemia on luonut uusia tapoja opetuksen toteuttamiseksi. Etäopetusta tulee jatkossakin hyödyntää mm. vieraiden kielten opetuksessa kielivalikoimaa lisäämällä. Lohjalla on säilytettävä vetovoimainen lukio, ammatillinen ja ammattikorkeakouluopetus. SDP:n johtama hallitus tekee lukioista ja ammatillisesta koulutuksesta aidosti maksutonta ja takaa jokaiselle nuorelle vähintään toisen asteen tutkinnon. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan kunnassa yksilöllisiä oppimispolkuja ja joustavaa opetusta.

Tuodaan digitaaliset palvelut osaksi arkea
Kiinnitämme erityistä huomiota kuntalaisten yhdenvertaisuuteen koskien digitaalisten palveluiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Digitaalisuutta kehittämällä saadaan sekä taloudellista hyötyä että ilmastovaikutuksia. Kaupungin tehtävä on edistää sähköisten kanavien toimivuutta ja käydä vuoropuhelua eri operaattoreiden kanssa. Panostamme digitaalisten palveluiden käyttöopastukseen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Yhteistyöllä saadaan tuloksia
Pidämme huolta Lohjasta yhdessä. Sitoudumme päätöksenteossa toimimaan yhteistyössä yli ryhmärajojen. Avoin keskustelu ja mielipiteenvaihto antavat hyvän pohjan parhaiden mahdollisten päätösten tekemiseen. Esitämme, että Lohjalle perustetaan valtuustoasiain neuvottelukunta, joka toimii yhteistyöverkostona ryhmien välisen yhteistyön tiivistämiseksi ja rakentamiseksi.

Hyvinvoivan Lohjan toiminnan lähtökohta on kuntalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallisuus. Tähän kuuluu järjestöjen ja kuntalaisten kuuleminen, kumppanuus, erilaiset asukasraadit sekä esimerkiksi vanhus- ja vammaisneuvostot. Raatien tai neuvostojen toiminnan ei tule olla ainoastaan näennäisdemokratiaa, vaan niitä on aidosti kuultava ja kuunneltava. Kunnan on tarjottava paikallisille järjestöille yhdenvertaisesti maksuttomia tai kohtuuhintaisia toimitiloja. Otetaan käyttöön osallistuva budjetointi. Se on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Lisätään elinvoimaa ja työllisyyttä   
Kehitämme Lohjan elinkeinopalveluita tukemaan entistä paremmin kasvua ja työllisyyttä. Elinkeinopalveluiden tulee olla ennakoivia ja joustavia. Erityisen tärkeää tämä on pienyrityksille ja yksinyrittäjille. Tavoitteemme on vaikuttaa kaikkiin sellaisiin toimiin, joilla Lohjan maine yrittäjäystävällisenä kaupunkina kirkastuu.. Paikallisen osaamisen vahvistaminen ja koulutus ovat parasta työllisyyspolitiikkaa. Työttömille on lisättävä henkilökohtaisen avun mahdollisuuksia kuntakokeilumallien mukaisesti. Varmistamme, että kaupungin vastuut ja resurssit ovat tasapainossa työllisyyden hoidossa. Pidämme huolen, että keskeiset tekniset palvelut säilyvät kunnan omistuksessa ja omana toimintana. Edistämme Tunnin juna -hanketta ja yhtenäisen matkalippujärjestelmän luomista työmatkaliikenteen helpottamiseksi.

Talous kestävälle pohjalle Hoidamme Lohjan taloutta vastuullisesti ja vaalimme oikeudenmukaisuutta päätöksenteossa. Hillitsemme käyttötalouden kustannusten nousupainetta rakenteellisilla uudistuksilla.  Meillä on oltava rohkeutta investoida hankkeisiin, joista voidaan saada säästöä käyttötalouteen. Taloutta on suunniteltava aiempaa paremmin, täsmällisemmin ja pitkäjänteisemmin. Hallinnon rajat eivät saa olla läpinäkyvyyden esteenä. Kustannuslaskentaa ja talouden seurantaa on kehitettävä osana päätösten avoimuutta. Sitoudumme pitämään kunnallisverotuksen kilpailukykyisellä tasolla.